Webové stránky věnované informatice a fyzice

určeno pro studenty Gymnázia, Vlašim

Úvod do algoritmizace a základní struktury

7. Základní algoritmické konstrukce

Algoritmy lze teoreticky sestavovat libovolně, ale vzhledem k přehlednosti a úmyslně omezeným možnostem programovacích jazyků se musí dodržovat několik zásad:

Algoritmus

Název
popis
Diagram Slovní vyjádření Zápis v Pascalu
Složený příkaz
je posloupnost příkazů, které se postupně provedou jako jeden celek (příkaz)
proveď příkazy p1, p2, p3.
begin
 p1;
 p2;
 p3;
end;
Úplný podmíněný příkaz
umožňuje rozdělit program do 2 větví podle toho, zda je nebo není splněna podmínka
Jestliže platí podmínka p,pak proveď příkaz p1, jinak proveď příkaz p2.
if p
 then p1
 else p2;
Neúplný podmíněný příkaz
umožňuje provést příkaz jenom tehdy, když je splněna podmínka
Jestliže platí podmínka p,pak proveď příkaz p1.
if p then p1;
Cyklus s podmínkou na začátku
Když podmínka není na počátku splněna, cyklus nemusí proběhnout ani jednou.
Zatímco platí podmínka p, prováděj příkaz p1.
while p do p1;
Cyklus s podmínkou na konci
Tento cyklus musí proběhnout aspoň jednou.
Opakuj příkaz p1, dokud neplatí podmínka p.
repeat
 p1;
until p;
Cyklus se známým počtem průchodů (s řídící proměnnou)
Cyklus proběhne n krát
v obecném případě (pro i od m do n) proběhne (n-m+1) krát
pokud m>n tak neproběhne ani jednou.
i je řídící proměnná - musí být celočíselná!
pro i od 1 do n prováděj příkaz p1.
během provádění cyklu řídící proměnná cyklu i postupně nabývá hodnot 1, 2, 3,...,n.
for i:=1 to n do
 p1;

pozn.: Vývojové diagramy cyklů mají jako jediné zpětnou větev. Standartní chybou u opakování s podmínkou bývá cyklus "s podmínkou uprostřed". Zpětná větev musí buď začínat hned za podmínkou, nebo se musí vracet těsně před podmínku.


Složené algoritmické konstrukce

 • Jednotlivé základní algoritmické konstrukce lze do sebe vnořovat.
 • Místo jednotlivých příkazů v konstrukcích mohou být celé složené příkazy.
begin
 while p do
  begin
   p1;
   if Q
    then
     begin
      p2;
      p3;
     end;
  end;
end.

pozn.: příkaz cyklu s podmínkou na konci (repeat ... until p) má v jazyce Pascal jako jediný výjimku: pokud má provádět sekvenci příkazů, tato nemusí být uzavřena v programových závorkách begin ... end.

copyright(c) Marta Bechyňová 2010								design by bech